Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

pdf Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie eet met liefde voor je lijf haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Eet met liefde voor je lijf heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Eet met liefde voor je lijf zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Eet met liefde voor je lijf.

1.3 Eet met liefde voor je lijf : ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 66644119 levert Eet met liefde voor je lijf diensten op het gebied van Paramedische hulp als Orthomoleculaire voedingscoach en kookworkshops .

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Eet met liefde voor je lijf haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Eet met liefde voor je lijf kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Eet met liefde voor je lijf.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Eet met liefde voor je lijf behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Eet met liefde voor je lijf zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Eet met liefde voor je lijf is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Eet met liefde voor je lijf zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Eet met liefde voor je lijf te leveren diensten als dan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Eet met liefde voor je lijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Eet met liefde voor je lijf , dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Eet met liefde voor je lijf uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Eet met liefde voor je lijf, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Eet met liefde voor je lijf een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Eet met liefde voor je lijf de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Eet met liefde voor je lijf zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Eet met liefde voor je lijf niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Eet met liefde voor je lijf overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Eet met liefde voor je lijf verschuldigd.

6.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Eet met liefde voor je lijf Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Eet met liefde voor je lijf nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Eet met liefde voor je lijf daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Eet met liefde voor je lijf op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

6.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van eet met liefde voor je lijf.

ARTIKEL 7. Garantieregeling

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Eet met liefde voor je lijf staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Eet met liefde voor je lijf voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Eet met liefde voor je lijf en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Eet met liefde voor je lijf steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Eet met liefde voor je lijf kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Eet met liefde voor je lijf over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Eet met liefde voor je lijf worden opgeschort, dit zonder dat voor Eet met liefde voor je lijf dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Eet met liefde voor je lijf in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Eet met liefde voor je lijf of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Eet met liefde voor je lijf te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Eet met liefde voor je lijf gerechtigd het volledige bedrag op te eisen. 9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Eet met liefde voor je lijf plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Eet met liefde voor je lijfgerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Als de opdracht, om redenen die niet aan Eet met liefde voor je lijf te wijten of toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan worden de vervolgens 15 % percentages van de opdrachtsom / aanschafprijs doorbelast c.q. niet gecrediteerd:

10.2 Voor het Slank en vitaal Programma van eet met liefde voor je lijf geldt een 30 dagen geld terug garantie, waarbij het aanbetalingsbedrag retour wordt gestort minus € 75,- administratiekosten (exclusief btw). De voorwaarden die hier aan verbonden zijn, is de opdrachtgever de opdrachten tot en met module2 heeft afgerond. Daarnaast heeft de opdrachtgever 2 coachsessie actief bijgewoond.

10.3 De annulering op basis van de garantieregeling kan allen per e-mail plaatsvinden, voorzien van een duidelijke reden waarom het niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Deze garantie geldt niet als persoonlijke omstandigheden zijn veranderd van de opdrachtgever of dat de inhoud of de vorm van het programma niet aansluit bij de persoonlijke behoefte. Dit is immers voor aanschaf duidelijk op de pagina omschreven. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan dan vervalt het recht op de garantie.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Eet met liefde voor je lijf is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Eet met liefde voor je lijf geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Eet met liefde voor je lijf nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Eet met liefde voor je lijf rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 5).

13.3 Verder is Eet met liefde voor je lijf aangesloten bij een beroepen vereniging C.A.T tevens is Eet met liefde voor je lijf aan de wetgeving van het WKKGZ verplicht.

13.4 de deelnemer krijgt geen vergoedingen via de ziektekosten verzekering.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Eet met liefde voor je lijf voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Eet met liefde voor je lijf. Datzelfde geldt ook voor de door Eet met liefde voor je lijf uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Eet met liefde voor je lijf. Op alle door Eet met liefde voor je lijf ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Eet met liefde voor je lijf is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Eet met liefde voor je lijf houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Eet met liefde voor je lijf behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Eet met liefde voor je lijf.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak